Naše občanské sdružení v současnosti realizuje (či v minulosti realizovalo) následující grantové projekty:

Vzděláním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří
CZ.1.04/2.1.01/74.00213Název projektu:
Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Název prioritní osy: Aktivní politika trhu práce
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Obsahem projektu „Vzdělávání Poodří“ je komplexní program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z řad osob, kterým se na trhu práce věnuje zvýšená pozornost a péče. Jedná se o osoby do 25 let věku, osoby nad 50 let, a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Součástí programu jsou navzájem na sebe navazující aktivity, které zahrnují pracovní diagnostiku, rekvalifikační kurzy, odbornou praxi, poradenské a motivační aktivity – seminář Orientace na trhu práce a individuální poradenství. Cílem je poskytnout ucelený program péče o zaměstnané či ohrožené osoby na trhu práce. Většina aktivit se bude odehrávat v Regionu Poodří (okres Nový Jičín). Projekt se zaměřuje převážně na region venkova, jehož obyvatelé čelí kromě tradičně definovaných bariér i dalším (dopravní dostupnost, nedostatek vhodných pracovních míst atd.). Z těchto důvodů je projekt nastaven jakožto mobilní vzdělávací a poradenská služba. Klienti nebudou muset za aktivitami dojíždět do vzdálenějších měst, ale pro veškeré aktivity budou zvoleny větší obce s možnosti realizace těchto aktivit ve vhodných prostorách. Tento způsob realizace je jak pro klienty, tak i zástupce obcí velmi užitečný, hlavně co se týče dostupnosti a usnadnění účasti v projektu. V projektu budou realizovány rekvalifikační kurzy, odborná praxe, která umožní účastníkům překonat některé z již zmíněných bariér. Další bariéry budou eliminovány způsobem realizace projektu – výkon aktivit a nalezení pracovního místa v blízkosti bydliště. Osoby, kterým se pracovní místo v průběhu projektu nalézt nepodaří, se budou na trhu vracet s výhodou praxe a vyšší kvalifikací. Jejich návrat usnadní i absolvované motivační a poradenské aktivity. Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob nezaměstnaných a na trhu práce ohrožených.

ILLIAD - Intercultural Language Learning for Illiterate Adults
505226-LLP-1-2009-1-BG-KA2-KA2NWThis project has been funded with support from the European Commission.

Projekt je zaměřen do oblasti jazykového vzdělávání, primárně má dopad na cílovou skupinu osob v dalším vzdělávání, které jsou v rámci mateřského jazyka negramotní. Zástupci cílové skupiny mohou být: a) imigranti (emigranti) učící se druhý jazyk, b) zástupci místních minorit učící se cizí jazyk. Projekt se nezabývá osobami se specifickými potřebami, není zaměřen ani na vzdělávání cílové skupiny ve smyslu gramotnosti jako takové. Projekt neřeší důvody negramotnosti, naopak je ale zaměřen na její důsledky v kontextu jazykového vzdělávání. Projektové partnerství je skutečně široké, geograficky i kompetenčně vhodně rozložené. Na projektu se podílí 14 institucí z 12 evropských zemí, z nichž 10 je členským státem EU (Bulharsko, Portugalsko, Belgie, Česká Republika, Německo, Řecko, Itálie, Velká Británie, Švédsko, a Maďarsko), jeden je státem přidruženým (Norsko) a jeden státem kandidátským (Turecko). Převažující část partnerů je z oblasti neziskové sféry (nezisková a nevládní uskupení), další početná část partnerství je z univerzitní oblasti či z oblasti vzdělávání dospělých. Své zástupce má však partnerství také v oblasti veřejného vzdělávání dospělých či veřejné správy (ve smyslu odborů vzdělávání a zaměstnanosti).


Open the Window on the World

Pp-2008-009
http://www.wychowanie.pl/oknonaswiat/index_en.phpThis project has been funded with support from the European Commission.

Projekt "Open the Window on the World" je určen seniorům. Cílem projektu je mentoring v oblasti počítačových dovedností a ovládání internetu, založený na tištěných materiálech, které budou vytvořeny přímo pracovní skupinou projektu. Projektové partnerství se sestává z několika evropských organizací, jejichž cílem je za pomoci vzájemné spolupráce dosáhnout stanovených výsledků. Naše organizace tak v rámci projektu spolupracuje s partnery z polské Warszawy (Educational Centre Taurus), portugalského Santarému (Santa Casa da Misericórdia de Santarém), tureckého Denizli (Denizli Public Education and Evening Art School) a italské Senigallie (Cooperativa Agorà a.r.l.).


K2 ...klíčovými Kompetencemi na vrchol své Kariéry

CZ.04.3.07/1.1.01.4/1153
http://www.ka2.czProjekt K2 se zaměřuje na dvě stěžejní oblasti, které chce svými aktivitami rozvíjet:
- Přenositelné klíčové kompetence a orientace na trhu práce,
- Odborná praxe a získání kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem.

Přenositelné klíčové kompetence chceme rozvíjet formou intenzivního vzdělávacího tréninku v oblastech, které jsou potřebné v reálném pracovním světě a které mladí lidé nezískají v průběhu svého vzdělávacího procesu a které významným způsobem přispívají k flexibilitě mladých pracovníků na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou mladí nezaměstnaní do 30ti let věku evidovaní na úřadech práce, zájemci a uchazeči o zaměstnání.

Součástí projektu je i modul orientace na trhu práce, který zajistí partnerská organizace PERSPEKTIVA PRAHA s.r.o.
Projekt byl ke dni 31. 8. 2008 úspěšně zakončen, hodnotící zprávu o průběhu jeho realizace si můžete stáhnout zde.


Nikdy není pozdě
CZ.04.3.07/1.1.01.4/1124
http://www.nenipozde.czProjekt Nikdy není pozdě je realizován na území hl. m. Prahy a ve své podstatě pomáhá lidem nad 50 let, kteří mají zájem a chuť doplnit si vzdělání ve vybraných oblastech. Účastníci absolvují řadu vzdělávacích kurzů a školení, kterými si během třech týdnů zvýší svou kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce.

Součástí projektu je také poradenství v oblasti diagnostiky účastníka z pohledu trhu práce, jehož výsledkem bude nasměrování účastníka do konkrétních oblastí pracovního zaměření.
Projekt byl oficiálně zakončen k datu 31. 8. 2008.